Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla kobiet z zasad samoobrony

Urząd Gminy w Wijewie informuje, że każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości zobowiązany jest prawidłowo gospodarować nieczystościami płynnymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowe gospodarowanie nieczystościami płynnymi, polega na systematycznym przekazywaniu ścieków, zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym, uprawnionym przewoźnikom, celem przekazania na oczyszczalnię ścieków.

Przypominamy, że do podstawowych obowiązków właścicieli i użytkowników nieruchomości należy posiadanie aktualnej umowy na wywóz nieczystości płynnych oraz dowodu uiszczania opłaty związanej z wywozem ścieków, które należy przedstawić w czasie kontroli.

Jednocześnie informujemy, że na obszarze gminy Wijewo będą prowadzone systematyczne kontrole w zakresie utrzymania porządku i czystości.

Od 1 stycznia 2016 r. trwa wymiana dowodów osobistych z powodu upływu terminu ważności ( w 2016 roku utracą ważność dowody osobiste wydane w 2006 roku (z terminem 10 lat) i wydane w 2011 roku (z terminem ważności 5 lat).
Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany  posiadać dowód osobisty.

W dniu 11 listopada br. odbyły się gminne obchody 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia.