Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY. Głównym przesłaniem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.

UWAGA!!!

Planowane wyłączenia prądu 
w gminie Wijewo

17 listopada 2016 roku, w Bibliotece Publiczne w Wijewie odbyło się spotkanie z poetą Stanisławem Krukiem, który przyjechał promować swój kolejny tomik poezji „Życie jak szyba”.

Bezpłatne szkolenia dla kobiet z zasad samoobrony

Urząd Gminy w Wijewie informuje, że każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości zobowiązany jest prawidłowo gospodarować nieczystościami płynnymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowe gospodarowanie nieczystościami płynnymi, polega na systematycznym przekazywaniu ścieków, zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym, uprawnionym przewoźnikom, celem przekazania na oczyszczalnię ścieków.

Przypominamy, że do podstawowych obowiązków właścicieli i użytkowników nieruchomości należy posiadanie aktualnej umowy na wywóz nieczystości płynnych oraz dowodu uiszczania opłaty związanej z wywozem ścieków, które należy przedstawić w czasie kontroli.

Jednocześnie informujemy, że na obszarze gminy Wijewo będą prowadzone systematyczne kontrole w zakresie utrzymania porządku i czystości.

Od 1 stycznia 2016 r. trwa wymiana dowodów osobistych z powodu upływu terminu ważności ( w 2016 roku utracą ważność dowody osobiste wydane w 2006 roku (z terminem 10 lat) i wydane w 2011 roku (z terminem ważności 5 lat).
Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany  posiadać dowód osobisty.