Bezpieczne żniwa. Pamiętaj o zasadach

Zgodnie z § 41.1. rozporządzenia Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719) podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

  • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
  • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu

ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;

  • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
  • zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem

iskier;

  • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi;
  • przechowywać  niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
  • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru

2.        Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów   

           palnych  płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione;

3.        Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od

           miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych

            jest zabronione.

Zgodnie z § 42.1. wyżej cytowanego rozporządzenia strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1)  od budynków wykonanych z materiałów:

     a) palnych  - 30 m,

     b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;

2) od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;

3) od dróg wewnętrznych i od granic działki – 10 m;

4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;

5) od lasów i terenów zalesionych – 100 m;

6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe –   

   30 m.

3.  Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

4. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Zgodnie z § 43 wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.