Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

W dniu 03 lutego 2020 roku Wójt Gminy Wijewo ogłosił nabór na członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 2020 rok. Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wijewo.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wijewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W oznaczonym terminie, tj. od dnia 03.02.2020 r. do 06.02.2020 r. do godz. 15.00 żadna
z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 z zm.) nie zgłosiła swoich kandydatów na członków komisji konkursowej.

Wobec powyższego, na podstawie art. 15 ust. 2 da pkt 1) w/w ustawy, w skład komisji konkursowej zostanie powołanych trzech przedstawicieli organu wykonawczego, zgodnie
z art. 15 ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.