„Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo”

Pragniemy poinformować, iż Gmina Wijewo uzyskała dofinansowanie projektu pt.:
„Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo”

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego , Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt wdrażany jest od  września 2017 r. do lutego 2019 r.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego, nabycie kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy a także podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki wśród 198 uczniów. Wsparciem zostanie objętych także 11 nauczycieli, którzy podwyższą swoje kompetencje przez udział w kursach. Pracownie matematyczne i przyrodnicze zostaną doposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń oraz pomoce do zajęć specjalistycznych.

Projekt zakłada zorganizowanie 810 h dodatkowych zajęć dotyczących:

- Realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych
- Realizacji dodatkowych zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego
- Realizacji dodatkowych zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Wartość projektu: 191 988,63 zł
Kwota dofinansowana: 182 389,19 zł