Komunikat w sprawie wymiany dowodów osobistych dla których upływa termin ważności

Od 1 stycznia 2016 r. trwa wymiana doodów osobistych z powodu upływu terminu ważności ( w 2016 roku utracą ważność dowody osobiste wydane w 2006 roku (z terminem 10 lat) i wydane w 2011 roku (z terminem ważności 5 lat).

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Osoba małoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo posiadać dowód osobisty.
Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.
W przypadku utraty obywatelstwa polskiego, posiadacz dowodu osobistego obowiązany jest niezwłocznie zwrócić dowód osobisty do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić  dokument w razie upływu terminu ważności. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić  nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.
Wniosek o wymianę dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie na terytorium Polski, w tym samym urzędzie gotowy dowód należy odebrać. Wniosek składa się osobiście i osobiście także odbiera dowód.
Dowody osobiste, którym  upłynął termin  ważności, są automatycznie unieważniane  „z urzędu „      w rejestrach komputerowych prowadzonych  przez Urząd Gminy Wijewo  oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Legitymowanie się  nieważnym dowodem osobistym spowoduje odmowę załatwienia spraw urzędowych.
Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące   przepisy   ustawy z  dnia  10  kwietnia  1974  roku  o  ewidencji  ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów

W Urzędzie Gminy Wijewo wnioski o wymianę dowodów osobistych przyjmowane  są w pokoju nr 11 na I piętrze.
Informacja w sprawach dowodów osobistych – pokój 11, tel.  65 549 40 85 wew. 32.
Od 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.