ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP WIJEWO

W styczniu 2017 r. został dostarczony samochód pożarniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie w ramach projektu pn. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I”.
W maju 2016 r. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka (OW ZOSP RP) podpisał z Województwem Wielkopolskim Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Programem Operacyjnym 2014-2020 umowę na realizację w/w projektu. W ramach projektu partnerstwo z OW ZOSP RP zawiązało 15 gmin wraz z OSP. Zostało zakupionych 15 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4 dla 15 OSP działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG). Każdy z samochodów jest wyposażony w 6. osobową kabinę, zbiornik wody o pojemności minimum 3500 l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności minimum 350 l. Ponadto wyposażony jest w sprzęt i wyposażenie zgodne z „Wytycznymi standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP”.
Projekt w dużej mierze wpłynie na poprawę bezpieczeństwa środowiskowego. Zmniejszy się także czas reakcji na zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku naturalnemu. Zakup samochodu pożarniczego znacznie podniesie efektywność działań ratowniczych.

           IMG 1373

 

PRZEBUDOWA DROGI MŁYŃSKIEJ I NOWEJ W WIJEWIE   

Do dnia 10 listopada 2016 roku na terenie Gminy Wijewo zrealizowano dwie inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowane ze środków zewnętrznych.
W miejscowości Wijewo wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Młyńskiej w miejscowości Wijewo” na działce oznaczonej nr 876, w ramach którego na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano ciąg komunikacyjny o nawierzchni z kostki brukowej na długości 0,40 km i szerokości 4 m. Opis zakresu wykonanych robót:

1) Roboty przygotowawcze - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych  

2) Roboty rozbiórkowe – rozebranie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudową do ponownego wbudowania

3) Roboty ziemne – wykonanie wykopów, wykonanie nasypów wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

4) Odwodnienie – wbudowanie studni ściekowych z kręgów betonowych z osadnikiem bez syfonu, wykonanie przykanalików z rur PVC, regulacja zaworów i włazów wodno – kanalizacyjnych, regulacja studni ks

5) Wykonanie podbudowy – podbudowa i umocnienie podłoża z kruszyw i gruntów stabilizowanych mechanicznie, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wzmocnienie poboczy tłuczniem

6) Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej

7) Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej

8) Roboty wykończeniowe – ręczne plantowanie powierzchni gruntu

 

                    Młyńska.jpg

 

Drugą inwestycją pn. „Przebudowa drogi na ul. Nowa w Wijewie” na działce nr 647/24, w ramach której na odcinku drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano ciąg komunikacyjny o nawierzchni z kostki brukowej na długości 0,08 km i szerokości 4m. Opis zakresu wykonanych robót:

1) Roboty przygotowawcze- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

2) Wykonanie podbudowy – podbudowa i umocnienie podłoża z kruszyw i gruntów stabilizowanych mechanicznie, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wzmocnienie poboczy tłuczniem 

3) Ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej 

4) Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej

5) Roboty wykończeniowe – ręczne plantowanie powierzchni gruntu 


Przebudowa dróg przyczyniła się do znacznej poprawy warunków bezpieczeństwa.

 

                      Nowa_2.jpg

 

 

 

 

WYKONANIE POMOSTU NA JEZIORZE BRZEŹNIE

Do dnia 20 lipca 2016 roku na terenie Gminy Wijewo zrealizowano inwestycję pn. „Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Brzeźnie”, współfinansowaną ze środków zewnętrznych. Zgodnie z umową z dnia 30 czerwca 2016 roku Gmina Wijewo otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotację celową. Podpisano również umowę partnerską z dnia 07.03.2016 r. na realizację w/w zadania, która polegała wyłącznie na wkładzie finansowym.

W wyniku realizacji zadania uzyskano pomost o łącznej długości 18mb, zakończonego platformą zgodnie z umową nr 272.36.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. W ramach prac budowlanych związanych z budową pomostu na Jeziorze Brzeźnie, wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykonał następujące prace:

- Montaż rusztu palowego
- Montaż belek poprzecznych
- Montaż belek podłużnych
- Wykonanie pokładu pomostu z desek ryflowanych
- Wykonanie balustrady
- Montaż drabinki zejściowej
 
Zakładane do realizacji cele i rezultaty w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Wijewo zostały osiągnięte. Korzystanie z pomostu jest ogólnodostępne dla mieszkańców jak również dla turystów.

 

          Zdjęcia_pomost_021.jpg