TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA 3 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W 2017 roku przewidziana jest inwestycja dotycząca termomodernizacji 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Wijewo. Dzięki dofinansowaniu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie zrealizowany projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”. 23 listopada 2016 roku Gmina Wijewo podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zwanym dalej Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+.

W ramach projektu termomodernizacji podlegać będą 3 gminne samorządowe jednostki organizacyjne, tj. Szkoła Podstawowa w Wijewie, Wiejski Dom Kultury w Wijewie wraz z Samorządowym Przedszkolem w Wijewie oraz Zespół Szkół w Brennie, o łącznej powierzchni użytkowej 4.947 m2. Szacunkowo z przedmiotowych 3 obiektów korzystają dziennie ok. 763 osoby.


Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
1/ Szkoła Podstawowa w Wijewie: montaż zaworów termostatycznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych, montaż kolektorów słonecznych, docieplenie stropu pod poddaszem
2/ Wiejski Dom Kultury wraz z Samorządowym Przedszkolem: montaż zaworów termostatycznych, wymiana okien i drzwi, docieplenie stropodachów i ścian zewnętrznych, montaż kolektorów słonecznych
3/ Zespół Szkół w Brennie: modernizacja instalacji c.o. i instalacji c.w.u. (kolektory słoneczne), docieplenie stropu poddasza budynku A i stropodachu budynku B, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych budynków A i B, docieplenie stropu nad piwnicą.

Głównym celem projektu jest wsparcie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej. Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej zmniejszy zanieczyszczenie powietrza, co prowadzi do ogólnej poprawy stanu powietrza w gminie i powiecie. Zmniejszenie emisji substancji do atmosfery w związku z efektami ubocznymi procesu spalania, głównie CO2 poprawi jakość środowiska przyrodniczego. Wykonanie projektu przyczyni się także do polepszenia warunków pracownikom i uczniom.

Dzięki dofinansowaniu z Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 Gmina Wijewo zrealizuje niezbędną inwestycję jaką jest termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Inwestycja ta wpłynie również pozytywnie na reprezentacyjność Gminy Wijewo. Termomodernizacja energetyczna jest jedną z większych a zarazem ważniejszych inwestycji w Gminie Wijewo.

 

                 przedszkole1.jpg

 

Szkoła_wijewo_34.jpg

 

 brenno_1.jpg

 

 

PLACE ZABAW W GMINIE WIJEWO

W 2017 roku przewidziana jest inwestycja w nowe place zabaw w Gminie Wijewo. Nowe miejsca rekreacyjno-sportowe mają powstać w miejscowościach: Wijewo, Przylesie, Miastko i Radomyśl. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony w styczniu br do Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Krainy Lasów i Jezior współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej”. Każdy z nowo utworzonych miejsc rekreacyjnych będzie zgodny z Polską Normą PN-EN 1176 : 2009, co zapewnia o wysokiej jakości wykonania oraz bezpieczeństwie w użytkowaniu. Place zabaw służą nie tylko do rozrywki, są także miejscem nauki, rozwoju kreatywności i wyobraźni, poprawy koordynacji ruchowej oraz odpoczynku, nie tylko dla najmłodszych. Ruch i wspólna gra na świeżym powietrzu są niezastąpione dla prawidłowego rozwoju i zdrowia każdego dziecka. Place zabaw pełnią również funkcję pozytywnego wizualnego akcentu na terenach wiejskich. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Gminy Wijewo. Nowa infrastruktura rekreacyjno-sportowa będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy jak i dla turystów.

 

zestaw.jpg

 

 

 

         POMOST NA JEZIORZE BREŃSKIM

W marcu 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w VII edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś pn. „Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej na Jeziorze Breńskim”.
Działania polegać będą na wykonaniu pomostu drewnianego pełniącego funkcje przystani wodnej, punktu widokowego o następujących wymiarach: odcinek prostopadły do linii brzegu jeziora o długości około 35 mb i szerokości 2 mb, kończący się przystanią wodną (platformą widokową) o wymiarach około 8 mb x 3 mb. Łączna długość pomostu drewnianego wyniesie około 43 mb. Na platformie widokowej zostanie wykonana drewniana altana. Pomost zostanie wykonany na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ.
Obiekt będzie zlokalizowany na wodach płynących Jeziora Breńskiego na części działki nr 899/4 obręb Brenno, Gmina Wijewo. Termin prowadzenia działań przewiduje się na II – III kwartał 2017 r.

 

POMOST NA JEZIORZE BIAŁYM

W marcu 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie pomostu pełniącego funkcje przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Białym” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Działania polegać będą na wykonaniu pomostu drewnianego pełniącego funkcje przystani wodnej, punktu widokowego o następujących wymiarach: odcinek prostopadły do linii brzegu jeziora o długości około 25 mb i szerokości 2 mb, kończący się przystanią wodną (platformą widokową) o wymiarach około 8 mb x 3 mb. Łączna długość pomostu drewnianego wyniesie około 33 mb. Na platformie widokowej zostanie wykonana drewniana altana. Pomost zostanie wykonany na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ.
Obiekt będzie zlokalizowany na wodach płynących Jeziora Białego na części działki nr 899/4 obręb Brenno, Gmina Wijewo. Termin prowadzenia działań przewiduje się na II – III kwartał 2017 r.


Zadania pn. „Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej na Jeziorze Breńskim” oraz „Wykonanie pomostu pełniącego funkcje przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Białym”  poprawią estetykę miejscowości jak i całej gminy. Pomosty będą spełniały funkcje rekreacyjne, widokowe, kulturalne oraz turystyczne. Efektem planowanych zadań polegających na wykonaniu pomostów będzie przede wszystkim zaspokajanie potrzeb mieszkańców, turystów, żeglarzy, kajakarzy, wędkarzy w zakresie turystyki kwalifikowanej. Realizacja zadań bez wątpienia wpłynie na urozmaicenie oferty w zakresie turystyki kwalifikowanej, co bezpośrednio przełoży się na wzrost zainteresowania regionem zarówno wśród dotychczas przebywających na tym terenie turystów, jak i nowych osób planujących wypoczynek na obszarze Gminy Wijewo.

 

 zdjęcie_pomost.jpg

 

 

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305

Trzeci etap prac, od Wijewa do granicy województwa wielkopolskiego, będzie realizowany w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Przewidywany koniec prac ma nastąpić w latach 2017-2018. Zakres robót jest dosyć szeroki i obejmuje np. wzmocnienie drogi oraz jej poszerzenie między miejscowościami do szerokości 6,5 m. W samych miejscowościach natomiast, projekt obejmuje dodatkowo budowę chodników i - jeżeli jest na to odpowiednio dużo miejsca - ścieżek rowerowych.

 

   img8.jpg

 

 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4756 P

Inwestycja zostanie wykonana po zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Brennie. Początek projektowanej trasy znajduje się w miejscowości Wijewo, tj. skrzyżowanie z drogą wojewódzką 305, a jej koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową 3903 P. Długość trasy objętej projektem to ok. 2,1 km. Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

                                            mapa.jpg

 

 

DOPOSAŻENIE PRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIJEWIE ORAZ W ZESPOLE SZKÓŁ W BRENNIE

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował, iż wniosek złożony przez Gminę Wijewo pt.  „ Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo” uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów. Projekt uzyskał łącznie 115 pkt. i tym samym został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Wijewo kwotę dofinansowania w wysokości 182 389,19 zł. Wartość projektu ogółem wynosi 191 988,63 zł.

Projekt obejmuje:

- realizację dodatkowych zajęć w Szkole Podstawowej w Wijewie m.in.: koła naukowe: przyrodnicze, matematyczne, matematyczno-przyrodnicze oraz z języka angielskiego; w Zespole Szkół w Brennie m.in.: koła naukowe: chemiczne, biologiczne, matematyka w fizyce, geograficzne oraz z języka angielskiego, warsztaty dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, chemii, fizyki, biologii i geografii.

- doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Wijewie w pomoce niezbędne do realizacji zaplanowanych w projekcie zajęć (ok. 50 nowych elementów), m.in.: zestaw optyczny, mikroskop z podłączeniem do komputera, stetoskop, zestaw soczewek, pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi, lornetka, teleskop, barometr, wiatromierz, laptop, obrotowa mapa nieba, plansza grzybów trujących, fantom – dziecięcy manekin ratowniczy i wiele innych ciekawych elementów.

- doposażenie szkolnej pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej w Wijewie w pomoce niezbędne do realizacji zaplanowanych w projekcie zajęć, m.in.: kalkulator naukowy, bryły geometryczne, zestaw matematycznych gier dydaktycznych i logicznych, tablica układ współrzędnych, zestawy do nauki rachunku prawdopodobieństwa, zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości itp.

- doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej i matematycznej w Zespole Szkół w Brennie w pomoce niezbędne do realizacji zaplanowanych w projekcie zajęć m.in.: mikroskopy optyczne, mikroskop terenowy, waga laboratoryjna, czasza grzejna do 500 ml, modele do budowania cząsteczek do 454 elementów, GPS, kalkulator naukowy, zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości itp.

- projekt obejmuje również : indywidualizację pracy z uczniem, szkolenia/ kursy dla nauczycieli, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne itp.

pracownia.jpg

 

 

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRENNO

Wnioski w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” zostały pozytywnie ocenione przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.
W 2017 r. zostaną rozpoczęte prace nad realizacją w/w projektu.
Szacowna całkowita wartość projektu to ok. 16,5 mln zł, w tym wnioskowana kwota dotacji ok. 8,5 mln zł.

 

Fundusze_Europejskie.jpg