Wielkopolska Karta Rodziny

Na podstawie porozumienia partnerskiego z Województwem Wielkopolskim, w dniu 27.06.2018r. Gmina Wijewo przystąpiła do realizacji Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.
Program „Wielkopolska Karta Rodziny” jest programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Wielkopolska Karta Rodziny

Przechwytywanie.PNG

Komu przysługuje Wielkopolska Karta Rodziny?

Adresatami Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny wielodzietne (rodziny 3+).

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. (Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego  w związku małżeńskim i samodzielnie  wychowującego własne dziecko/dzieci.)

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Aktualny katalog ulg i zwolnień będzie publikowany na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

Karty wydawane są bezpłatnie, a ich przyznanie jest niezależne od dochodu.

 

Dokumenty (oryginały lub odpisy) wymagane przy składaniu wniosku o przyznanie Karty:

  • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

 

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Wijewie , ul. Parkowa 1 , 64-150 Wijewo, pokój nr 5.

Formularz wniosku dostępnym jest w siedzibie GOPS Wijewo lub na stronie internetowej .

Wniosek o wydanie karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Karta będzie zawierała swój numer, imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz termin ważności Karty.
Odbiór Karty następuje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie.

Program WKR oraz druk wniosku o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny do pobrania poniżej.