Wójt Gminy Wijewo przypomina o bezwzględnym zakazie wyrzucania śmieci w miejsca nie przeznaczone do ich składowania lub magazynowania

co stanowi naruszenie przepisów prawa ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2020 r., poz. 1439).

Gmina Wijewo w trosce o środowisko naturalne dba o czystość i porządek, celem utrzymania cennych przyrodniczo walorów krajobrazowych.

Dzikie wysypiska śmieci pojawiają się incydentalnie i w miarę możliwości usuwane są na bieżąco. Miejsca w których najczęściej dochodzi do zaśmiecenia to tereny leśne i około leśne, nieużytki rolne oraz śródpolne drogi i rowy przydrożne.

Ostatnie odnotowane zdarzenie zaśmiecenia terenu miało miejsce w zeszłym tygodniu w miejscowości Wijewo, gdzie na działce będącej własnością Gminy Wijewo nieznany sprawca pozostawił znaczną ilość odpadów w workach (zgłoszenie popełnienia wykroczenia zostało złożone do Komendy Policji w Lesznie).

Poniżej fotografie z opisanego zdarzenia.

zdjęcie worki z śmieciami jpg

zdjęcie worki ze śmieciami .jpg

Wobec powyższego apeluję do mieszkańców gminy Wijewo oraz podmiotów gospodarczych o rozwagę i świadomość ekologiczną. Dbałość o przyrodę,
o zachowania bogactwa flory i fauny, powinno być naszym wspólnym obowiązkiem.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ramach której wybrany przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przedsiębiorca odbiera wytworzone w danym miesiącu: odpady segregowane (szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne) oraz pozostałości po segregacji zmieszane odpady komunalne. Jednocześnie dwa razy do roku odbierane są od właścicieli nieruchomości odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny. Dodatkowo każdy sam może przywieźć odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do Wijewa (PSZOK).  

Szczegóły odbioru zostały zawarte w informacjach zamieszczonych na Portalu internetowym Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, www.kzgrl.pl.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (w tym przedsiębiorcy, instytucje), zobowiązani są we własnym zakresie do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą posiadającą odpowiedni wpis do regestru działalności regulowanej.

W związku z powyższym Urząd Gminy Wijewo uprzejmie informuje mieszkańców gminy, osoby związane z naszą gminą, prowadzące działalność gospodarczą na naszym terenie oraz czytających niniejszy komunikat, iż zabronione jest wyrzucanie lub podrzucanie odpadów komunalnych na przystanki autobusowe, do przydrożnych rowów, lasów, na tereny nieużytków itp. Działania te są niezgodne z prawem i podlegają karze.

Artykuł 171 ustawy o odpadach, wyraźnie wskazuje, że kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 (bez zachowania ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska) - podlega karze aresztu albo grzywny.

Pozostawienie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane przez Policję i podlega karze grzywny z art. 145 Kodeksu Wykroczeń w wysokości do 500 złotych albo karze nagany. Zastosowanie może mieć również art. 154 § 2 Kodeksu Wykroczeń, „(…), kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości(…)podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.” Pozostawianie odpadów w lesie jest ścigane oprócz Policji przez odpowiednie służby leśne i karane z art. 162 Kodeksu Wykroczeń.

Uprzejmie prosimy wszystkie osoby będące świadkami wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach o niezwłoczne poinformowanie o zaistniałej sytuacji Zespół Dzielnicowych w Wijewie, z siedzibą: Brenno, ul. Jeziorna 3,  Komendę Miejską Policji w Lesznie lub Urząd Gminy w Wijewie. Należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawcę, takich jak rejestracja samochodu, dane osobowe, itp. Pomocne są również zdjęcia lub filmy pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia.