WYKONANIE TORU ROLKOWEGO PRZY JEZIORZE BREŃSKIM

25 lipca 2018 r. Został wykonany I etap prac w zakresie wykonania toru rolkowego nad Jeziorem Breńskim o długości 170 m i szerokości 1,5 m. Drugi etap inwestycji realizowanej w ramach funduszu sołeckiego Brenno wykonany zostanie do dnia 14.09.2018 r. Całkowita długość toru rolkowego wyniesie 203 m długości i 1,5 m  szerokości.

W sierpniu 2018 r. zostanie rozpoczęta realizacja dalszej części toru rolkowego w ramach dofinansowania o charakterze sportowo-turystycznym z budżetu Województwa Wielkopolskiego do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach VIII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś". W ramach konkursu zostanie przebudowany ciąg komunikacyjny na tor rolkowy w miejscowości Brenno nad Jeziorem Breńskim o szacowanej długości 170 m i szerokości 1,5 m  wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez zakup elementów infrastruktury turystycznej, tj. ławek, koszy na śmieci oraz tablicy edukacyjnej. Przy torze powstanie również punkt widokowy.

Efektem planowanego do realizacji zadania polegającego na przebudowie ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy wzdłuż Jeziora Breńskiego będzie przede wszystkim zaspakajanie potrzeb mieszkańców i turystów w zakresie turystyki kwalifikowanej, poprzez zapewnienie możliwości miłego spędzania czasu wolnego. W wyniku zagospodarowania przestrzeni publicznej na działce gminnej poprawi się estetyka wsi jej architektura i krajobraz, przekładając się tym samym na podniesienie atrakcyjności turystycznej danego środowiska.