XV Sesja Rady Gminy Wijewo

XV Sesja Rady Gminy Wijewo

 

RADA GMINY WIJEWO

informuje, że

XV SESJA RADY GMINY

odbędzie się

w dniu 07 stycznia 2016 r. o godz. 10.oo

w sali posiedzeń Urzędu Gminy
ul. Parkowa 1


Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad XV Sesji RG Wijewo.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie gminy Wijewo w latach 2016-2020
2. uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016 – 2029,
3. budżetu gminy na 2016 rok.
1/ odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
2/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3/ stanowisko Wójta do opinii RIO,
4/ odczytanie opinii Komisji Stałych Rady,
5/ przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opinii Komisji,
6/ odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem Sesji a nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
7/ przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwał,
8/ dyskusja nad projektem budżetu, oraz zgłoszonymi poprawkami,
9/ głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta oraz pozostałych wniosków i poprawek,
10/ głosowanie wniosków Komisji Stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
11/ głosowanie uchwały.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Stanisław Kasperski