UE bip projekty unijne FB

Uprawa maku i konopi włóknistych w 2022 roku

Zdjęcie przedstawia roślinę

W związku z rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r., jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w terminie do dnia  22 października 2021 r. informacji o planowanej uprawie w/w roślin na obszarze danej gminy.

Wobec powyższego proszę zainteresowane podmioty o pisemne zgłaszanie do Urzędu Gminy w Wijewie w terminie do dnia 18 października 2021 r. informacji o planowanych uprawach maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Wijewo.

Wnioski odnośnie planowanej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego mogą być także składane przez podmioty posiadające zezwolenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu. Zgłoszona przez te podmioty powierzchnia pod uprawę w określonych gminach, zostanie również uwzględniona w ww. uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok.

W powyższym zgłoszeniu należy podać:

  •  imię i nazwisko/nazwę podmiotu zgłaszającego,
  • miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
  • dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail,
  • wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
  • lokalizacja uprawy – nr działki ewid. i obręb, zgodnie z danymi Ewidencji Gruntów i Budynków,
  • powierzchnia uprawy w ha.

UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.

Przypominam również, że zgodnie z zapisami art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.):

  • Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku;
  • Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa, a uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa;
  • Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, 

w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:

1) umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub

2) zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu;

  • Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż włókniste jest zabroniona.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, pokój nr 14, tel. (65) 549 40 85 wew. 38.

Polecamy