UE bip FB

Podjęte uchwały wraz z wynikami głosowań

XXXII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 roku
 
Uchwała Nr XXXII/234/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok"
 
 
Uchwała Nr XXXII/235/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wijewo obejmującej działki osób prywatnych nr 650/32 i 650/40 
 
 
Uchwała Nr XXXII/236/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo - zachodniej wsi Wijewo, gmina Wijewo 
 
 
Uchwała Nr XXXII/237/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 
 
 
Uchwała Nr XXXII/238/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
 
 
Uchwała Nr XXXII/239/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 
 
 
Uchwała Nr XXXII/240/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad obliczania oraz wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Wijewo
 
 
Uchwała Nr XXXII/241/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz ich wysokości 
 
 
Uchwała Nr XXXII/242/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wijewo 
 
 
Uchwała Nr XXXII/243/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 
 
 
Uchwała Nr XXXII/244/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042 
 
 
Uchwała Nr XXXII/245/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/219/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. dotyczącej zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wijewo a Gminą Święciechowa i Gminą Włoszakowice o współdziałaniu przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie dowozu uczniów do szkół 
 
 
XXXI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 29 października 2021 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXI/230/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie opłaty miejscowej
 
 
Uchwała Nr XXXI/231/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
 
Uchwała Nr XXXI/232/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
 
Uchwała Nr XXXI/233/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 
 
XXX Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 20 września 2021 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/227/2021 z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XXX2272021_z_dnia_20_wrzesnia_2021_roku.html
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/228/2021 z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XXX2282021_z_dnia_20_wrzesnia_2021_roku.html
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/229/2021 z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
 
 
XXIX Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 19 sierpnia 2021 roku
 
Uchwała Nr XXIX/220/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wijewo na rok szkolny 2021/2022
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/221/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/222/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie nadania nazw dróg położonych w części wschodniej wsi Miastko
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/223/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mieszkania komunalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/224/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wijewo, na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/225/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2021 r. na uchwałę nr XXV/190/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2021 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/61/2003 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 203, poz. 4001)
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/226/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
 
XXVIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 roku
 
Uchwała Nr XXVIII/211/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo wotum zaufania 
 
 
Uchwała Nr XXVIII/212/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wijewo za rok 2020 
 
 
Uchwała Nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 
 
 
Uchwała Nr XXVIII/214/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie
 
 
Uchwała Nr XXVIII/215/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wijewo w 2021 roku 
 
 
Uchwała Nr XXVIII/216/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego 
 
 
Uchwała Nr XXVIII/217/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 
 
 
Uchwała Nr XXVIII/218/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042 
 
 
Uchwała Nr XXVIII/219/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wijewo a Gminą Święciechowa i Gminą Włoszakowice o współdziałaniu przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie dowozu uczniów do szkół 
 
 
XXVII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 roku
 
Uchwała Nr XXVII/204/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 658/19, 658/40, 658/44 i 658/52,obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 658/51, obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo
 
 
Uchwała Nr XXVII/205/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wijewo nieruchomości od osoby fizycznej 
 
 
Uchwała Nr XXVII/206/2021 Rady Gminy Wijewo w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Brenno-Ostrów” 
 

Uchwała Nr XXVII/207/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla Gminy Wijewo
Uchwała Nr XXVII/208/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wijewie 
 
 
Uchwała Nr XXVII/209/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie ,,Klub Seniora w Gminie Wijewo’’ 
 
 
Uchwała Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
 
XXVI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/194/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Gminy Wijewo w 2021 roku oraz określenia sezonu kąpielowego
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/195/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec
 
 
Uchwała Nr XXVI/196/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/197/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/198/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/199/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/200/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/201/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na rynku krajowym
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/202/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/203/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042
 
 
 
XXV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2021 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/186/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zwrotu lub zwolnienia z opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wijewo w 2021 r.
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/187/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo”
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/188/2021 z dnia 23 marca 2021 roku nadania nazwy ulicy w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako 947 obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/189/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wijewo, na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych 
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/190/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XII/61/2003 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 203, poz. 4001)
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/191/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Brennie
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/192/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do składu Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/193/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 
 
XXIV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 4 lutego 2021 roku
 
 
 
 
 
 
XXIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2021 roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020 roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 17 listopada 2020 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXI/143/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 13 października 2020 roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 10 września 2020 roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XVIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 29 lipca 2020 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/123/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo wotum zaufania
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/124/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wijewo za rok 2019
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/125/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/126/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/127/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

 XVII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 24 czerwca 2020 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/116/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wijewie
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/117/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wijewo w 2020 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/118/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Wijewo, położonych w miejscowości Brenno
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/119/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Wijewo, położonej w miejscowości Brenno
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/120/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości, położonej w obrębie Potrzebowo,gmina Wijewo
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/121/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/122/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 

 XVI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 8 maja 2020 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/105/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przystąpienia do uchylenia uchwały nr XII/61/2003 Rady Gminy Wijewo dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 203, poz. 4001)
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/106/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo”
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/107/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Wijewo, położonych w miejscowości Brenno
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/108/2020 z dnia 8 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę nr XLIV/243/2018 z dnia 21 maja 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/109/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Gminy Wijewo w 2020 roku oraz określenia sezonu kąpielowego
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/110/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kąpieliska gminnego na Plaży Głównej Brenno – Ostrów nad Jeziorem Białym
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/111/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Gminy Wijewo
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/112/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wijewo
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/113/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/114/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/115/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

XV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 21 lutego 2020 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/96/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wijewo na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/97/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/98/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/99/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo – Socjalnej na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/100/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/101/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie uchwały Rady Gminy Wijewo zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/102/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/103/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wijewo

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/104/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

XIV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2020 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/91/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020 - 2042

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/92/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/93/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/94/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wijewo nieruchomości od osoby prywatnej

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/95/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Wijewo

XIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/86/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/266/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do ścieków przyjmowanych na stacji zlewczej oczyszczalni ścieków w Wijewie.

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/88/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wijewo.

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/89/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ,,zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2031

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

XII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/72/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/281/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wijewo w 2019 r.

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/73/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wijewo Nr XI/64/2019 z dnia 23 września 2019 roku dotyczącej ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 23 września 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XI/64/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XI/65/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przekazania skargi Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz wniesienia odpowiedzi na skargę
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XI/66/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przekazania skargi Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz wniesienia odpowiedzi na skargę
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XI/67/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XI/68/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego
 
 
 

X Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr X/61/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Wijewo, położonej w Wijewie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 44

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr X/62/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2033

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr X/63/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

IX Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 2 lipca 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IX/58/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wijewo w 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IX/59/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2033

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IX/60/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

VIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 17 czerwca 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/52/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo wotum zaufania

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/53/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Wijewo za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/54/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/55/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie nadania regulaminu korzystania z kąpieliska na Plaży Głównej Brenno-Ostrów nad Jeziorem Białym

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/56/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wijewo nieruchomości od osób prywatnych

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/57/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zakazu biwakowania i parkowania pojazdami

 VII Sesj Rady Gminy Wijewo z dnia 21 maja 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/45/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Wijewo.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/46/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/47/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki o nr ewid. 809/4 położonej w Brennie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/48/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wijewo oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/49/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola na terenie Gminy Wijewo pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/50/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/51/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Wijewo.
 

VI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 4 kwietnia 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/38/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wijewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wijewo

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/39/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Gminy Wijewo w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/40/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo”

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/41/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wijewo oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/42/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Wijewo do spraw opracowania Herbu Gminy Wijewo

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/43/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/44/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031

Polecamy