UE bip projekty unijne FB

Podjęte uchwały wraz z wynikami głosowań

III Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 25 czerwca 2024
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/15/ 2024 z dnia 25 czerwca 2024 r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo wotum zaufania https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_II15_2024_z_dnia_25_czerwca_2024_r_.html 

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/16/ 2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/17/ 2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/18/ 2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Wijewo, obejmujących działki nr ewid. 465/44, 465/35, 465/36, 465/46 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/19/ 2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Wijewo do Stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna Leszno Region”. 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/20/ 2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2024 rok 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr III/21/ 2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2042 
 
II Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 22 maja 2024
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/10/ 2024 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wijewie stanowiącej działkę o nr ewid. 658/60 obręb Wijewo gmina Wijewo na rzecz użytkowników wieczystych. 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/11/ 2024 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2024 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/12/ 2024 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2024-2042.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/13/ 2024 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia zasad obliczenia oraz wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy Wijewo 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/14/ 2024 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wijewo 
I Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 7 maja 2024
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr I /1/ 2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wijewo. 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr I /2/ 2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wijewo.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr I /3/ 2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr I /4/ 2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wijewo.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr I /5/ 2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wijewo. 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr I /6/ 2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wijewo.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr I /7/ 2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wijewo.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr I /8/ 2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Wijewo
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr II/9/ 2024 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2023 dla Gminy Wijewo
 
 
KADENCJA 2018-2024
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIX Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 4 kwietnia 2024
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIX /431/ 2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie porozumienia z Gminą Włoszakowice w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Wijewo opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy im. Wernera Kenkel we Włoszakowicach przy Pl. 21 Października 4
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIX /432/ 2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/ 330 /2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIX /433/ 2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wijewo na rok 2024 
 
 
LVIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 28 lutego 2024
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LVIII /430/ 2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Siedmiórki w Wijewie
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LVIII /429/ 2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2024-2042
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LVIII /428/ 2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2024 rok.
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LVIII /427/ 2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo na rok 2024”
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LVIII /426/ 2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego strażakowi ratownikowi oraz kandydatowi na strażaka ratownika
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LVIII /425/ 2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Gminy Wijewo w 2024 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.
 
 
LVII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 23 stycznia 2023
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LVII /424/ 2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2024 rok
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LVII /423/ 2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Wijewie
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LVII /422/ 2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Wijewo na rok 2024 "Teleopieka dla potrzebujących"
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LVII /421/ 2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LVII /420/ 2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wijewo na lata 2024 – 2034.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LVII /419/ 2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo - Socjalnej na 2024 rok.
 

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LVII /418/ 2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2024 rok. 

 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LVII /417/ 2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok.
 
LVI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 8 stycznia 2023

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LVI /416/ 2023 z dnia 8 stycznia 2024 r. sprawie złożenia skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 03 stycznia 2024 o nr 12/2024
https://bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_LVi_416_2023_z_dnia_8_stycznia_2024_r_.html
 
 LV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2023
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /400/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2024 rok
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /401/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2024-2042
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /402/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 rok
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /403/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /404/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego 2023
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /405/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego strażakowi ratownikowi
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /406/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /407/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /408/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /409/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /410/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wijewie stanowiącej działkę o nr ewid. 647/36 obręb Wijewo gmina Wijewo na rzecz użytkowników wieczystych. 
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /411/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Wijewo do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /412/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /413/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia , na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /414/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wijewo 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LV /415/ 2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/258/21 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Klub Seniora w Gminie Wijewo” 
 
 
 
LIV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 7 listopada 2023
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIV /393/ 2023 z dnia 7 listopada2023 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok". 
https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_LIV_393_2023_z_dnia_7_listopada2023_r_.html 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIV /394/ 2023 z dnia 7 listopada2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 
https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_LIV_394_2023_z_dnia_7_listopada2023_r_.html 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIV /395/ 2023 z dnia 7 listopada2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 
https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_LIV_395_2023_z_dnia_7_listopada2023_r_.html 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIV /396/ 2023 z dnia 7 listopada2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. 
https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_LIV_396_2023_z_dnia_7_listopada2023_r_.html 

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIV /397/ 2023 z dnia 7 listopada2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Leszczyńskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Wijewo 
https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_LIV_397_2023_z_dnia_7_listopada2023_r_.html 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIV /398/ 2023 z dnia 7 listopada2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 rok. 
https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_LIV_398_2023_z_dnia_7_listopada2023_r_.html 

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIV /399/ 2023 z dnia 7 listopada2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042. 
https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_LIV_399_2023_z_dnia_7_listopada2023_r_.html 
 
 
 
 
LIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 4 października 2023
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIII /387/ 2023 z dnia 4 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIII /388/ 2023 z dnia 4 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIII /389/ 2023 z dnia 4 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wijewo na lata 2023-2026 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIII /390/ 2023 z dnia 4 października 2023 r. zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Wijewo, będących w zarządzie Nadleśnictwa Kościan na lata 2024 – 2033
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIII /391/ 2023 z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 rok. 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LIII /392/ 2023 z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042.
 
 
LII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 14 września 2023
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LII /383/ 2023 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LII /384/ 2023 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie w części planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LII /385/ 2023 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 rok.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LII /386/ 2023 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042 
 
 
 
LI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 17 sierpnia 2023
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LI /377/ 2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LI /378/ 2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wijewo na lata 2024-2034 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LI /379/ 2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LI /380/ 2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/260/2018 Rady Gminy w Wijewie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wijewo. 
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LI /381/ 2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 rok.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr LI /382/ 2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042 
 
 
L Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 20 lipca 2023 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr L /373/ 2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Wijewo
https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_L_372_2023__z_dnia_20_lipca_2023_r_.html 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr L /374/ 2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wijewo na rok szkolny 2023/2024
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr L /375/ 2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 rok
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr L /376/ 2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042
 
 
XLIX Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 22 czerwca 2023 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIX /369/ 2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo wotum zaufania
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIX /370/ 2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wijewo za rok 2022
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIX /371/ 2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIX /372/ 2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
 
XLVIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 25 maja 2023 roku 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVIII /361/ 2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2022 dla Gminy Wijewo
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVIII /362/ 2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVIII /363/ 2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Brenno
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVIII /364/ 2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Radomyśl 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVIII /365/ 2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Wijewo
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVIII /366/ 2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 rok
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVIII /367/ 2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVIII /368/ 2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo”
 
XLVII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 19 kwietnia 2023 roku 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVII /354/ 2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Gminy Wijewo w 2023 roku oraz określenia sezonu kąpielowego
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVII /355/ 2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Miastko, obejmującej działki osób prywatnych nr 71/37, 71/38
 
 

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVII /356/ 2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Brenno – Ostrów”

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XLVII_356_2023__z_dnia_19_kwietnia__2023_r_.html 

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVII /357/ 2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XLVII_357_2023__z_dnia_19_kwietnia__2023_r_.html 

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVII /358/ 2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wijewo Nr XI/64/2019 z dnia 23 września 2019 roku dotyczącej ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XLVII_358_2023__z_dnia_19_kwietnia__2023_r_.html 

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVII /359/ 2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 r

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XLVII_359_2023__z_dnia_19_kwietnia__2023_r_.html 

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVII /360/ 2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XLVII_360_2023__z_dnia_19_kwietnia__2023_r_.html 

XLVI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 3 marca 2023 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVI /351/ 2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo”
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVI /352/ 2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 rok.
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLVI /353/ 2023 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042
 
 
XLV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 31 stycznia 2023 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLV /339/ 2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie mienia gminnego
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLV /340/ 2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wijewo
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLV /341/ 2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLV /342/ 2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLV /343/ 2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLV /344/ 2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Wijewo na rok 2023 "Teleopieka dla potrzebujących"
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLV /345/ 2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLV /346/ 2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLV /347/ 2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2023 rok.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLV /348/ 2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo - Socjalnej na 2023 rok.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLV /349/ 2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLV /350/ 2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 r.
XLIV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2022 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIV /330/ 2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIV /331/ 2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wijewo
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIV /332/ 2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo – zachodniej wsi Wijewo, gmina Wijewo.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIV /333/ 2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIV /334/ 2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIV /335/ 2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIV /336/ 2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2023-2042
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIV /337/ 2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2023 rok.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIV /338/ 2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Wijewo
 
 
XLIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 23 listopada 2022 roku
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIII /324/ 2022 z dnia 23 listopada 2022 r.w sprawie: przyjęcia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIII /325/ 2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa własności nieruchomości położonych w miejscowości Brenno gmina Wijewo.
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIII /326/ 2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIII /327/ 2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLIII /328/ 2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042.
 
 
 
XLII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 27 października 2022 roku
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLII /316/ 2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wijewo nieruchomości od osoby fizycznej
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLII /317/ 2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w drodze publicznej o kategorii wojewódzkiej nr 305 położonej w części północnej wsi Wijewo od drogi wewnętrznej o nr ewid. 980 obręb Wijewo kierunku wsi Wieleń do granicy Gminy Wijewo z Gminą Przemęt.
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLII /318/ 2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Wijewo do realizacji zadania publicznego będącego zadaniem Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLII /319/ 2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wijewo Nr XI/64/2019 z dnia 23 września 2019 roku dotyczącej ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo.
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLII /320/ 2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLII /321/ 2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLII /322/ 2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLII /323/ 2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042.
 
 
 
 
XLI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 29 września 2022 roku
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLI/ 309 /2022 RADY GMINY WIJEWO z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy
 

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLI/310/ 2022 z dnia 29 września
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy.

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XLI310_2022.html

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLI/311/ 2022 z dnia 29 września w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obniżenia stawki vat na drewno opałowe

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XLI311_2022.html

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLI/312/ 2022 z dnia 29 września w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wijewie stanowiącej działkę o nr ewid. 658/55 obręb Wijewo gmina Wijewo na rzecz użytkowników wieczystych

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XLI312_2022.html

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLI/313/ 2022 z dnia 29 września w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XLI313_2022.html

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLI/314/ 2022 z dnia 29 września w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XLI314_2022.html

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XLI/315/ 2022 z dnia 29 września w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wijewo, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wijewo a będącą w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

 
XL Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 17 sierpnia 2022 roku
 
UCHWAŁA NR XL/301/2022 RADY GMINY WIJEWO z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wijewo.
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XL /302/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wijewo, na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XL/ 303/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Miastko, obejmującej działki osób prywatnych nr 71/37, 71/38
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XL /304/ 2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wijewo na rok szkolny 2022/2023
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XL /305/ 2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XL /306/ 2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z sali sportowej przy Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XL /307/ 2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XL /308/ 2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042.
 
 
XXXIX Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 21 czerwca 2022 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIX/294/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo wotum zaufania
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIX/295/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wijewo za rok 2021
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIX/296/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIX/297/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIX/298/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIX/299/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIX/300/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Włoszakowice Gminą Święciechowa a Gminą Wijewo
 
 
XXXVIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 25 maja 2022 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVIII/287/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2021 dla Gminy Wijewo
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVIII/288/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVIII/289/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVIII/290/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVIII/291/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVIII/292/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVIII/293/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wijewie stanowiącej działkę o nr ewid. 658/22 obręb Wijewo gmina Wijewo na rzecz użytkowników wieczystych
 
 
XXXVII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 27 kwietnia 2022 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVII/281/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia projektów symboli Gminy Wijewo
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVII/282/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Wijewo, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVII/283/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Wijewo dla Gminy Dobrzyca
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVII/284/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVII/285/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa własności nieruchomości położonej w miejscowości Brenno, gmina Wijewo
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXVII/286/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa własności nieruchomości położonych w miejscowości Brenno gmina Wijewo
 
 
XXXVI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 30 marca 2022 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/274/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo”.
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/275/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Gminy Wijewo w 2022 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/276/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Radomyśl 2022-2029.

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XXXVI2762022_z_dnia_30_marca_2022_roku.html

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/277/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok.

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XXXVI2772022_z_dnia_30_marca_2022_roku.html

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/278/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042.

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XXXVI2782022_z_dnia_30_marca_2022_roku.html

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/279/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XXXVI2792022_z_dnia_30_marca_2022_roku.html

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/280/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wijewo 2022-2029.

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XXXVI2802022_z_dnia_30_marca_2022_roku.html

 

XXXV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 2 marca 2022 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/268/2022 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy na drodze wewnętrznej na działkach nr ewidencyjny 777/5 (w części), 776/13, 777/6, 776/14, 776/11, 776/25 w miejscowości Wijewo stanowiącej własność osób fizycznych

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XXXV2682022_z_dnia_2_marca_2022_roku.html
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/269/2022 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wijewo na lata 2022 – 2026
 

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/270/2022 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Wijewo na rok 2022 "Teleopieka dla potrzebujących"

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XXXV2702022_z_dnia_2_marca_2022_roku.html

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/271/2022 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XXXV2712022_z_dnia_2_marca_2022_roku.html

Uchwała Nr XXXV/272/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XXXV2722022_z_dnia_2_marca_2022_roku.html

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXV/273/2022 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022-2042

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XXXV2732022_z_dnia_2_marca_2022_roku.html

XXXIV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 31 stycznia 2022 roku

Uchwała Nr XXXIV/259/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
 
 
Uchwała Nr XXXIV/260/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo - Socjalnej na 2022 rok
 
 
Uchwała Nr XXXIV/261/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2022 rok
 
 
Uchwała Nr XXXIV/262/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok
 
 
Uchwała Nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok
 
 
Uchwała Nr XXXIV/264/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
 
 
Uchwała Nr XXXIV/265/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wijewie
 
 
Uchwała Nr XXXIV/266/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
 
 
Uchwała Nr XXXIV/267/2022 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 
 
XXXIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 roku
 
Uchwała Nr XXXIII/246/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
 
 
Uchwała Nr XXXIII/247/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wijewo.
 
 
Uchwała Nr XXXIII/248/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wijewo na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 
 
Uchwała Nr XXXIII/249/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej.
 
 
Uchwała Nr XXXIII/250/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wijewo na lata 2022 – 2026.
 
 
Uchwała Nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 
 
Uchwała Nr XXXIII/252/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród sportowych.
 
 
Uchwała Nr XXXIII/253/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
 
Uchwała Nr XXXIII/254/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042
 
 
Uchwała Nr XXXIII/255/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022 – 2042
 
 
Uchwała Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok
 
 
Uchwała Nr XXXIII/257/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/240/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie ustalenia zasad obliczania oraz wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Wijewo. 
 
 
Uchwała Nr XXXIII/258/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/209/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie „Klub Seniora  w Gminie Wijewo”.
 
 
XXXII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 roku
 
Uchwała Nr XXXII/234/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok"
 
 
Uchwała Nr XXXII/235/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wijewo obejmującej działki osób prywatnych nr 650/32 i 650/40 
 
 
Uchwała Nr XXXII/236/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowo - zachodniej wsi Wijewo, gmina Wijewo 
 
 
Uchwała Nr XXXII/237/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 
 
 
Uchwała Nr XXXII/238/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
 
 
Uchwała Nr XXXII/239/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 
 
 
Uchwała Nr XXXII/240/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad obliczania oraz wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Wijewo
 
 
Uchwała Nr XXXII/241/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz ich wysokości 
 
 
Uchwała Nr XXXII/242/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wijewo 
 
 
Uchwała Nr XXXII/243/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 
 
 
Uchwała Nr XXXII/244/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042 
 
 
Uchwała Nr XXXII/245/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/219/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. dotyczącej zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wijewo a Gminą Święciechowa i Gminą Włoszakowice o współdziałaniu przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie dowozu uczniów do szkół 
 
 
XXXI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 29 października 2021 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXI/230/2021 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie opłaty miejscowej
 
 
Uchwała Nr XXXI/231/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
 
Uchwała Nr XXXI/232/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
 
Uchwała Nr XXXI/233/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 
 
XXX Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 20 września 2021 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/227/2021 z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XXX2272021_z_dnia_20_wrzesnia_2021_roku.html
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/228/2021 z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

https://www.bip.wijewo.pl/Uchwala_Rady_Gminy_Wijewo_Nr_XXX2282021_z_dnia_20_wrzesnia_2021_roku.html
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXX/229/2021 z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
 
 
XXIX Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 19 sierpnia 2021 roku
 
Uchwała Nr XXIX/220/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wijewo na rok szkolny 2021/2022
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/221/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/222/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie nadania nazw dróg położonych w części wschodniej wsi Miastko
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/223/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mieszkania komunalnego wchodzącego w skład gminnego zasobu nieruchomości
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/224/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wijewo, na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/225/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2021 r. na uchwałę nr XXV/190/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2021 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/61/2003 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 203, poz. 4001)
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIX/226/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
 
XXVIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 roku
 
Uchwała Nr XXVIII/211/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo wotum zaufania 
 
 
Uchwała Nr XXVIII/212/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wijewo za rok 2020 
 
 
Uchwała Nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 
 
 
Uchwała Nr XXVIII/214/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie
 
 
Uchwała Nr XXVIII/215/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wijewo w 2021 roku 
 
 
Uchwała Nr XXVIII/216/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego 
 
 
Uchwała Nr XXVIII/217/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 
 
 
Uchwała Nr XXVIII/218/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042 
 
 
Uchwała Nr XXVIII/219/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wijewo a Gminą Święciechowa i Gminą Włoszakowice o współdziałaniu przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie dowozu uczniów do szkół 
 
 
XXVII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 roku
 
Uchwała Nr XXVII/204/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 658/19, 658/40, 658/44 i 658/52,obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 658/51, obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo
 
 
Uchwała Nr XXVII/205/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wijewo nieruchomości od osoby fizycznej 
 
 
Uchwała Nr XXVII/206/2021 Rady Gminy Wijewo w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Brenno-Ostrów” 
 

Uchwała Nr XXVII/207/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla Gminy Wijewo
Uchwała Nr XXVII/208/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wijewie 
 
 
Uchwała Nr XXVII/209/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie ,,Klub Seniora w Gminie Wijewo’’ 
 
 
Uchwała Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 26 maja 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
 
XXVI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/194/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Gminy Wijewo w 2021 roku oraz określenia sezonu kąpielowego
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/195/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec
 
 
Uchwała Nr XXVI/196/2021 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/197/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/198/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/199/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/200/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/201/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na rynku krajowym
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/202/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXVI/203/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2021-2042
 
 
 
XXV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 23 marca 2021 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/186/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zwrotu lub zwolnienia z opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wijewo w 2021 r.
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/187/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo”
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/188/2021 z dnia 23 marca 2021 roku nadania nazwy ulicy w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako 947 obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna Wijewo
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/189/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wijewo, na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych 
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/190/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XII/61/2003 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 203, poz. 4001)
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/191/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Brennie
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/192/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do składu Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie
 
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/193/2021 z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 
 
XXIV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 4 lutego 2021 roku
 
 
 
 
 
 
XXIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 26 stycznia 2021 roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 10 grudnia 2020 roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 17 listopada 2020 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXI/143/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 13 października 2020 roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 10 września 2020 roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XVIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 29 lipca 2020 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/123/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo wotum zaufania
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/124/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wijewo za rok 2019
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/125/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/126/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/127/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

 XVII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 24 czerwca 2020 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/116/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wijewie
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/117/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wijewo w 2020 roku
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/118/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Wijewo, położonych w miejscowości Brenno
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/119/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Wijewo, położonej w miejscowości Brenno
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/120/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości, położonej w obrębie Potrzebowo,gmina Wijewo
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/121/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/122/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 

 XVI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 8 maja 2020 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/105/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przystąpienia do uchylenia uchwały nr XII/61/2003 Rady Gminy Wijewo dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 203, poz. 4001)
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/106/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo”
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/107/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Wijewo, położonych w miejscowości Brenno
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/108/2020 z dnia 8 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę nr XLIV/243/2018 z dnia 21 maja 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/109/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Gminy Wijewo w 2020 roku oraz określenia sezonu kąpielowego
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/110/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kąpieliska gminnego na Plaży Głównej Brenno – Ostrów nad Jeziorem Białym
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/111/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Gminy Wijewo
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/112/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wijewo
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/113/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/114/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/115/2020 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020-2042

XV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 21 lutego 2020 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/96/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wijewo na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/97/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/98/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/99/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo – Socjalnej na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/100/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/101/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie uchwały Rady Gminy Wijewo zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/102/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/103/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wijewo

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/104/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

XIV Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2020 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/91/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2020 - 2042

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/92/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/93/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/94/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wijewo nieruchomości od osoby prywatnej

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/95/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Wijewo

XIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 30 grudnia 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/86/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/266/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do ścieków przyjmowanych na stacji zlewczej oczyszczalni ścieków w Wijewie.

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/88/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wijewo.

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/89/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ,,zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2031

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

XII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 14 listopada 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/72/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/281/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wijewo w 2019 r.

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XII/73/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wijewo Nr XI/64/2019 z dnia 23 września 2019 roku dotyczącej ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 23 września 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XI/64/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wijewo

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XI/65/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przekazania skargi Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz wniesienia odpowiedzi na skargę
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XI/66/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przekazania skargi Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz wniesienia odpowiedzi na skargę
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XI/67/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XI/68/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego
 
 
 

X Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr X/61/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Wijewo, położonej w Wijewie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 44

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr X/62/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2033

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr X/63/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

IX Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 2 lipca 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IX/58/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wijewo w 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IX/59/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2019-2033

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr IX/60/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

VIII Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 17 czerwca 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/52/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo wotum zaufania

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/53/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Wijewo za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/54/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/55/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie nadania regulaminu korzystania z kąpieliska na Plaży Głównej Brenno-Ostrów nad Jeziorem Białym

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/56/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wijewo nieruchomości od osób prywatnych

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VIII/57/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zakazu biwakowania i parkowania pojazdami

 VII Sesj Rady Gminy Wijewo z dnia 21 maja 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/45/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Wijewo.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/46/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/47/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki o nr ewid. 809/4 położonej w Brennie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/48/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wijewo oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/49/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola na terenie Gminy Wijewo pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/50/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VII/51/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Wijewo.
 

VI Sesja Rady Gminy Wijewo z dnia 4 kwietnia 2019 roku

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/38/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wijewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wijewo

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/39/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Gminy Wijewo w 2019 roku oraz określenia sezonu kąpielowego

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/40/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wijewo”

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/41/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wijewo oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/42/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Wijewo do spraw opracowania Herbu Gminy Wijewo

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/43/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr VI/44/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031

Polecamy