UE bip projekty unijne FB

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż: tag heuer replica

 1. Administratorem Pani/Pana danych Wójt Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Annę Włoczewską-Grys, z którą można kontaktować się za pomocą adresu: iod@wijewo.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, g, h, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
 4. Urząd Gminy Wijewo przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw określających zadania Gminy i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego. Dane będą mogły być przetwarzane również wtedy, jeśli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, do wykonania umowy lub za zgodą osoby, której dane dotyczą, w zależności od rodzaju sprawy. Szczegółowe informacje nt. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, jakie mają zastosowanie podczas załatwiania konkretnej sprawy można uzyskać poprzez kontakt z referatem odpowiedzialnym za jej realizację, w Biuletynie Informacji Publicznej. Informuję, że niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.
 5. Urząd Gminy Wijewo przetwarza szczególne kategorie danych i dane zwykłe w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania.
 6. Dane osobowe są pozyskiwane od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 10. Posiada Pani/Pan:
 • Prawo dostępu do danych osobowych – ART. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO;
 • Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
 • Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9, ust. 2 lit. a RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Blancpain Replica Watches

Klauzula infomacyjna dot. transportu osób na szczepienia 

K L A U Z U L A   I N F O R M A C Y J N A

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Wijewo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Wijewo za pomocą adresu: iod@wijewo.pl
 3. Dane przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu oraz zorganizowania transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punku szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust.2 lit. g) RODO w zw. z art. 11h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych ze względu na nałożenie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. na Wójta Gminy.
 4. Dane przetwarzane będą do czasu realizacji celu wskazanego w pkt. 3.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych w zakresie wskazanego adresu będą Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Wijewo : OSP Brenno i OSP Wijewo.
 6. Podanie danych jest niezbędne do zrealizowania celu tj. zorganizowania transportu do punku szczepień.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • Prawo dostępu do danych osobowych – ART. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO;
 • Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;
 • Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9, ust. 2 lit. a RODO;
 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Polecamy