UE bip projekty unijne FB

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. zostanie przeprowadzany
od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku, a nie – jak pierwotnie planowano –
do dnia 30 czerwca 2021 r.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań – proces planowania, zbierania,
łączenia, oceny, rozpowszechniania i analizy danych demograficznych, społecznych,
ekonomicznych oraz o zasobach mieszkaniowych dla najniższych poziomów agregacji
danych, w oznaczonym czasie, w odniesieniu do osób fizycznych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021r objęte są:
1) osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach
 i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
2) osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
3) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane
 pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które
ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych
i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Spisy
realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych,
jak UE i ONZ, co umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych. Zgodnie
z art. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
9.07.2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, państwa członkowskie
UE zobligowane są do zbierania danych statystycznych. Warto zaznaczyć, że dotacje unijne
oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim przyznawane są m.in. w zależności od liczby
mieszkańców danego kraju, opracowanej na podstawie spisów ludności.
Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się
zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują
całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności
i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza
to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli.
Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie,
narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym
źródłem danych.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane
i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach
podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę
zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich
podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.
Powszechny spis ludności powinien spełniać trzy warunki: powszechności (obejmować całą
ludność), jednoczesności (musi być przeprowadzony w określonym czasie), imienności
(każda osoba ma zostać spisana z imienia i nazwiska). Dodatkowo w Polsce stosuje się zasady
periodyczności (spisy odbywają się wg zaleceń ONZ co 10 lat) oraz bezpośredniości
(odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośrednio osoba spisywana, w wyjątkowych
sytuacjach jej najbliżsi domownicy).

Dane spisowe służą do konstruowania operatów losowania dla reprezentacyjnych
badań społecznych, dlatego też tak ważne jest posiadanie przez GUS aktualnego operatu
(wykazu mieszkań i budynków), będącego podstawą do losowania prób do badań
przeprowadzanych w okresach między spisowych. Dodatkowo, prowadzone przez
statystykę publiczną coroczne badania bilansowe weryfikowane są wynikami spisów.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany
następującymi metodami:
 1) obowiązkowo metodą samospisu internetowego (CAWI)
 2) uzupełniająco:
 -metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
 -metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI).

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie
obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia
czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi
rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.
Źródło: https://spis.gov.pl/

Wszystkei bieżące informacje dot. spisu można znależć na stronie https://spis.gov.pl/

oraz w aktualnościach na naszej stronie 

Polecamy