UE bip projekty unijne FB

3 maj – Narodowe Święto Konstytucji

Napis Narodowe Święto Konstytucji 3 maja na obrazie oraz fladze Polski

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791r. przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako pierwsza w Europie. Regulowała system prawny państwa, wprowadzając ustrój monarchii konstytucyjnej. Na jej podstawie przyjęto trójpodział władzy: prawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Zniesiono liberum veto, konfederację i wolną elekcję. Uważa się nią za próbę unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Święto to podczas II wojny światowej zostało zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich. Zakazane było również w PRL. Zostało przywrócone dopiero w II Rzeczypospolitej Polskiej w 1919r., a od 1990r. ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków. 

Polecamy