UE bip projekty unijne FB

Długo wyczekiwana inwestycja niebawem się rozpocznie!

zdjęcie przedstawia robotników

25 października 2023 roku zakończyła się procedura wyłonienia wykonawcy na realizację operacji 
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wijewo” . 

W postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym z zastosowaniem negocjacji udział wzięło 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BUD-AN Sp. z.o.o z siedzibą ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz. 

Oferta opiewała na kwotę 5 677 000,00 zł brutto. 

Gmina Wijewo zrealizuje zadanie w ramach dofinansowania na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

Celem operacji objętej wsparciem jest rozwój Gminy Wijewo poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie obejmującym budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę i przebudowę sieci wodociągowej, wyposażenie budynku technicznego obsługującego sieć wodociągową oraz budowę podziemnych zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej Gminy Wijewo, podwyższenia atrakcyjności inwestowania w regionie wraz z podniesieniem standardów życia mieszkańców. 

Planowany termin zakończenia operacji - grudzień 2024

Dofinansowanie: 5 000 000,00 zł


 

 

Zdjęcie poglądowe z google. 

Polecamy