UE bip projekty unijne FB

Dofinansowanie dla Gminy Wijewo

podpisanie umowy o dofinansowanie , uczestnicy

Wczoraj tj. 25.01.2023r  w Urzędzie Gminy Wijewo  gościliśmy  Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego wraz z Panią Izabelą Mroczek - Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Tego dnia Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński  z  Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego  Panem Krzysztofem Grabowskim podpisali umowę o dofinansowanie dot. „Zagospodarowanie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców w miejscowości Brenno” w ramach wspierania obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Ponadto przy podpisaniu umowy obecni byli:  Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna - Białas, Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk, Sołtys wsi Brenno Pan Józef Pukacki oraz Radny Rady Gminy Wijewo Pan Tomasz Furmańczak.

Podczas wizyty Wicemarszałka w Urzędzie Gminy Wijewo umowę o dofinansowanie podpisał także Wójt Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak wraz ze Skarbnikiem Panią Bożeną Ćwiklińską.

 

Dofinansowana operacja jest zgodna z celami i przedsięwzięciami zawartymi w LSR WLGD Kraina Lasów i Jezior, w tym m.in..: celem głównym 1.0. - Poprawa jakości życia na obszarze działania WLGD Kraina Lasów i Jezior, celem szczegółowym 1.1.Poprawa stanu infrastruktury Krainy Lasów i Jezior, przedsięwzięciem LSR 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.  W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną wskaźniki produktu tj. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Planuje się postawić urządzenie zabawowo – rekreacyjne, urządzenia małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, na których będzie informacja o segregacji odpadów, stację do naprawy rowerów oraz wykonanie utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowej, a także nasadzona zostanie zieleń. 

 

Całkowita kwota: 120 087,41 zł

Dofinansowanie: 76 411,00 zł

Wkład Własny: 43 676,41 zł

Polecamy