UE bip FB

Gmina Wijewo pozyskała dofianasowanie w ramach programu ,,Cyfrowa gmina''

plakat dotyczący programu cyfrowa gmina,,Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19’’

W roku bieżącym Gmina Wijewo podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącą realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina'' o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

W dniu dzisiejszym pomiędzy Gminą Wijewo reprezentowaną przez Pana Mieczysława Drożdżyńskiego - Wójta Gminy Wijewo a firmą EUROIMPEX Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Pokorny - Prezesa Zarządu podpisana została umowa dotycząca realizacji zadania grantowego pn. ,,Zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina'' o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00''.

Gmina Wijewo pozyskała dofinansowanie w wysokości 115.890,00 zł, które pozwoli na rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy Wijewo wpływając na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz jakości wykonywania usług publicznych świadczonych na drodze teleinformatycznej.

Polecamy