UE bip projekty unijne FB

Komunikat, dot. kwalifikacji wojskowej rocznika 2002

Zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej, ogłoszonym w obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na obszarze województwa wielkopolskiego, w okresie od 1 do 29 września 2021 r. na terenie Powiatu Leszczyńskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn rocznika 2002.

 

Termin stawiennictwa osób z terenu Gminy Wijewo to 1 września 2021 r.,  stawiennictwo zgodnie z datą i godziną podaną w wezwaniu. 

Miejsce : Leszno ul. Królowej Jadwigi 10.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego.

 

W celu usprawnienia działania Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lesznie, przypominamy o zabraniu ze sobą:  

 

1.    Otrzymane wezwanie do kwalifikacji wojskowej

2.    Dowód osobisty.

3.    Prawo jazdy /o ile posiada/

4.    Jedną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm /może być w kolorze/

5.    Ostatnie świadectwo szkolne.

6.    Jeżeli posiada – Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (W szczególności uczniowie szkół specjalnych)

7.    Jeżeli chorował – dokumentacja medyczna: karty leczenia szpitalnego, sanatoryjnego, orzeczenia o grupie inwalidzkiej, wyniki badań itp.

8.    Jeżeli nosi okulary/ma wadę wzroku- dokumentacja medyczna/recepta na okulary.

 

Ponadto wezwany musi znać i podać : daty urodzenia rodziców, nazwisko rodowe matki, oraz daty urodzenia rodzeństwa 

 

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony  lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których  przedstawienie zostało nakazane, polegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 cytowanej ustawy.

Polecamy