UE bip FB

Społeczność Przylesia jednogłośnie przyjęła do realizacji w roku 2022 przedsięwzięcie dot. Budowy altanki w miejscowości Przylesie

Grafika z napisem

W dniu 23 września 2021 roku w Wigwamie w Przylesiu odbyło się zebranie wiejskie, na którym jednym z głównych punktów było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Społeczność Przylesia jednogłośnie przyjęła do realizacji przedsięwzięcia pn.:

1.     Budowa altanki w miejscowości Przylesie - wartość przedsięwzięcia nr 1 – 14.872,00 zł.

Z racji, iż było to pierwsze zebranie wiejskie w bieżącym roku, tematem zebrania były również sprawozdania z działań sołtysa i sołectwa oraz Wójta za rok 2020.

Kolejnymi punktami obrad był temat konsultacji odnośnie Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz przedstawienie informacji o programie „Czyste Powietrze”.

Poniżej porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Powitanie uczestników zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2020.
5. Sprawozdanie Wójta za rok 2020.
6. Propozycje przedsięwzięć  realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wniosek na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
8. Informacja dot. konsultacji odnośnie Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
9. Przedstawienie informacji o programie „Czyste Powietrze”.
10. Zapytania i wolne wnioski
11. Zamknięcie zebrania

Polecamy