UE bip projekty unijne FB

Społeczność Radomyśla jednogłośnie przyjęła do realizacji w roku 2022 przedsięwzięcia dot. Przebudowy części drogi gminnej w miejscowości Radomyśl oraz organizacji imprez kulturalnych i rodzinnych

Zdjęcie przedstawia uczestników zebrania

W dniu 22 września 2021 w Świetlicy wiejskiej w Radomyślu odbyło się zebranie wiejskie, na którym jednym z głównych punktów było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 z przeznaczeniem na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Społeczność Radomyśla jednogłośnie przyjęła do realizacji przedsięwzięcia pn.:

1. Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 383/1 w miejscowości Radomyśl - wartość przedsięwzięcia nr 1 – 20.000,00 zł
2. Organizacja imprez kulturalnych i rodzinnych - wartość przedsięwzięcia –.2.912,00 zł

Jednogłośnie przegłosowana została zmiana zadania ujętego do realizacji na rok 2021.

Przedsięwzięcie, które zostało zmienione to „Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w miejscowości Radomyśl”.

Po zmianie przedsięwzięcie przedstawia się następująco: „Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 383/1 w miejscowości Radomyśl - wartość przedsięwzięcia – 19.335,80 zł

Z racji, iż było to pierwsze zebranie wiejskie w bieżącym roku, tematem zebrania były również sprawozdania z działań sołtysa i sołectwa oraz Wójta za rok 2020.

Kolejnymi punktami obrad był temat konsultacji odnośnie Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz przedstawienie informacji o programie „Czyste Powietrze”.

Poniżej porządek obrad zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Powitanie uczestników zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
4. Sprawozdanie Wójta za rok 2020.
5. Propozycje przedsięwzięć  realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wniosek na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
7. Głosowanie w sprawie zmiany przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.
8. Informacja dot. konsultacji odnośnie Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
9. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2020.
10. Przedstawienie informacji o programie „Czyste Powietrze”.
11. Zapytania i wolne wnioski
12. Zamknięcie zebrania

Polecamy