UE bip projekty unijne FB

Sprzedaż końcowa węgla

plakat sprzedaż węgla

SPRZEDAŻ KOŃCOWA PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw 1), 2), 3) zmienia ustawę z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. Z 2022r. poz. 2236) .

W związku ze zmianami Gmina zamieszcza informację o sprzedaży końcowej określając 
w szczególności:

Termin składania wniosków o zakup: 30 Czerwca 2023r.
Cena za tonę paliwa stałego: 2000 zł.
Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej : 39 ton.

Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, o której mowa w art. 8 ust. 1, może dokonać zakupu paliwa stałego, o którym mowa w ust. 1, w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu, na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1.

Wniosek o zakup złożony przed pierwszym dniem składania wniosków o zakup wskazany w informacji, o której mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, o której mowa w art. 8 ust. 1, może złożyć wniosek o zakup albo wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 13, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

Do sprzedaży końcowej, stosuje się odpowiednio przepisy art. 5, art. 6, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 1–5, art. 11, art. 12, art. 13 ust. 1 i 4–9 oraz art. 14 ust. 1, 3 i 4. Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.

Sprzedaż paliwa stałego na zasadach określonych w ust. 1–9 może odbywać się najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.

 

Wójt Gminy Wijewo

/-/ Mieczysław Drożdżyński

Pliki do pobrania

Polecamy