UE bip projekty unijne FB

Wyniki konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Wijewo z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Wijewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok"

Konsultacje zostały ogłoszone Zarządzeniem nr 0050.2.86.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 12 października 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:

  • art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020.1057 ze zm.),
  • § 5 i 6 Uchwały Nr XLII/307/2010 Rady Gminy Wijewo z dn. 31.08.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.

Czas trwania konsultacji: od 12 października 2021 r. do 26 października 2021 r.

Sposób ogłoszenia konsultacji: projekt współpracy został umieszczony na stronie internetowej www.wijewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wijewo.

Forma przeprowadzenia konsultacji: uwagi mogły być zgłaszane w formie pisemnej na adres Urząd Gminy ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo i drogą elektroniczną na adres: wijewo@wijewo.pl.          

Wyniki konsultacji: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag ani propozycji.

 

Polecamy