UE bip projekty unijne FB

Zakończenie kolejnej inwestycji w Gminie Wijewo

W grudniu 2023 roku zakończyła się realizacja operacji pn. „Zagospodarowanie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców w miejscowości Brenno”.

Głównymi celami przedsięwzięcia była: prezentacja i popularyzacja postaw pro-ekologicznych oraz turystyki na terenie działania WLGD, prezentacja i popularyzacja rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu, edukacja w zakresie bezpieczeństwa korzystania z urządzeń, promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych na terenie Gminy Wijewo, aktywizacja mieszkańców gminy oraz środowisk gminnych w zakresie włączenia społecznego i prac na rzecz środowiska lokalnego. Powyższe działania przyczynią się do promocji walorów krajobrazowych jak i przyrodniczych (na terenie Gminy Wijewo znajdują się liczne formy Ochrony Przyrody).

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Wijewo i Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie promowania obszaru objętego LSR, w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Prace obejmowały m.in. wykonanie utwardzenia z betonowej kostki brukowej, zakup i montaż urządzenia zabawowo-rekreacyjnego, zakup i montaż ławek, kosza na śmieci, stojaka na rowery, stacji do naprawy rowerów oraz nasadzenie zieleni.

Całkowity koszt inwestycji: 151 290,00 zł brutto

Dofinansowanie: 76 411,00 zł brutto

Wkład własny: 74 879,00 zł brutto

 

 

Polecamy