UE bip projekty unijne FB

Podczas zebrania wiejskiego społeczność Brenna jednogłośnie przyjęła do realizacji w roku 2022 przedsięwzięcie dot. przebudowy wraz z odwodnieniem placu przy Wiejskim Domu Kultury w Brennie

Uczestnicy wiejskiego zebrania wsi Brenno

W dniu 13 września bieżącego roku w Wiejskim Domu Kultury w Brennie odbyło się zebranie wiejskie, na którym jednym z głównych punktów było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022 z przeznaczeniem na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Społeczność Brenna jednogłośnie przyjęła do realizacji przedsięwzięcie dot. przebudowy wraz z odwodnieniem placu przy Wiejskim Domu Kultury w Brennie, którego wartość wyniesie 57.424,00 zł .

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na estetykę i wizerunek wsi, zapewni wzrost bezpieczeństwa, pozwoli na wykorzystanie w pełni terenu na miejsca postojowe oraz poprawi jego funkcjonalność. Będzie stanowić uzupełnienie infrastruktury wykorzystywanej przez mieszkańców przy realizacji potrzeb kulturalnych i społecznych.

Z racji, iż było to pierwsze zebranie wiejskie w roku bieżącym, tematem zebrania były również sprawozdania z działań sołtysa i sołectwa oraz Wójta za rok 2020.

Kolejnymi punktami obrad był temat konsultacji odnośnie Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz przedstawienie informacji o programie „Czyste Powietrze”.

Poniżej porządek obrad zebrania:

 1. Otwarcie.
 2. Powitanie uczestników zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Informacja dot. konsultacji odnośnie Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 5. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2020.
 6. Sprawozdanie Wójta za rok 2020.
 7. Propozycje przedsięwzięć  realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wniosek na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.
 9. Przedstawienie informacji o programie „Czyste Powietrze”.
 10. Zapytania i wolne wnioski
 11. Zamknięcie zebrania

 

Polecamy