UE bip projekty unijne FB

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wijewie

Zdjęcie przedstawia uczestników zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wijewie

W dniu 4 listopada 2021 roku w sali Domu Kultury w Wijewie odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wijewie. W Zjeździe wzięli udział delegaci i przedstawiciele jednostek z terenu Gminy Wijewo oraz zaproszeni goście: Mieczysław Drożdżyński – Wójt Gminy Wijewo, Jarosław Wawrzyniak – Starosta Leszczyński, mł. bryg. mgr inż. Sebastian Kozłowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, Dh Henryk Siepak – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie, Stanisław Kasperski – Radny Rady Powiatu Leszczyńskiego, Radni Rady Gminy Wijewo- Edward Nyczko – z-ca przewodniczącego RG Wijewo, Tomasz Furmańczak, sołtysi, strażacy seniorzy, ustępujący członkowie ZOG i komisji rewizyjnej, Regina Kostkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Wijewie, Barbara Wilińska - Dyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, Dorota Wolniczak - Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Wijewie, Leszek Bajon - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie, kierownik Rewiru Dzielnicowych w Wijewie – asp. szt. Marcin Sachweh oraz pracownik Urzędu Joanna Zając.

Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wijewie druh Stanisław Wolniczak, który powitał uczestników Zjazdu oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie.

W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w podjętych uchwałach kolejno: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, podjęto zadania na najbliższą kadencję i uchwalono program działania Oddziału Gminnego na lata 2021 - 2026. Obradom przewodniczył druh Daniel Nowak.

Podczas Zjazdu, Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Wijewo Edwardem Nyczko oraz Joanną Zając wręczyli specjalne podziękowania dla:

  • Wieloletniego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wijewie i Prezesa OSP Brenno – Stanisława Wolniczaka,
  • Skarbnika ZOG ZOSP RP w Wijewie i Prezesa OSP Potrzebowo – Piotra Wąsiaka,
  • Członka ZOG ZOSP RP i Naczelnika OSP Brenno – Jana Szmyta,
  • Wiceprezesa ZOG ZOSP RP i byłego Prezesa OSP Wijewo – Adama Wojciecha.

Podziękowania dla nieobecnych na Zjeździe druhów: Piotra Stępczaka i Henryka Rygusika zostaną wręczone na posiedzeniu ZOG ZOSP RP w Wijewie.

Delegaci zatwierdzili nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego, który na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

1. Prezes – dh Mieczysław Drożdżyński
2. Wiceprezes i Komendant Gminny – dh Leszek Wolniczak
3. II Wiceprezes – dh Robert Mikołajczuk
4. Sekretarz – dh Grzegorz Miś
5. Skarbnik – dh Krzysztof Wolnik
6. Członek Prezydium – dh Ryszard Wolnik
7. Członek Zarządu – dh Rafał Rimke
8. Członek Zarządu – dh Stanisław Nędza
9. Członek Zarządu – dh Artur Szwarc
10. Członek Zarzadu – dh Andrzej Frankowski
11. Członek Zarządu – dh Piotr Ławecki 

Skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej:

1. Przewodniczący – dh Łukasz Nędza
2. Wiceprzewodniczący – dh Sebastian Schmidt
3. Sekretarz – dh Seweryn Nowaczyk
4. Członek Komisji – dh Jan Szmyt
5. Członek Komisji – dh Aron Frankowski

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie:

1. Dh Leszek Wolniczak
2. Dh Robert Mikołajczuk

Podziękowania i życzenia owocnej pracy złożyli zaproszeni goście: Starosta Leszczyński, Komendant Miejski PSP, którzy w swych wystąpieniach podkreślili wielką rolę strażaków ochotników w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Na zakończenie z krótkim koncertem wystąpił zespół pod batutą Sołtysa wsi Potrzebowo.  

Polecamy